srb eng ro bg de fr fr nl pl al mk hr

Kaldajat me pelet

Kepo kaldajat me pelet janë të punuara me kujdes dhe përvojë të madhe, me kualitet të lartë të prodhimit, me përpunim të shkëlqyeshëm final dhe me detaje e inovacione të shumëta teknike. të cilat ua mundësojnë komoditet më të mirë gjatë përdorimit

Kepo në ofertë i ka katër modele të kaldajave me fuqi të ndryshme (15kW, 20kW, 25kW and 35kW). Çdo model i ka dy variante (lloje): AC (me pastrim automatik të ndezësit) dhe MC (me pastrim manuel të ndezësit). Modelet, përpos mënyrës së pastrimit, nuk dallojnë në zgjidhjet tjera teknike.

Karakteristikat dhe përparësitë e KEPO kaldajave me pelet

 • niveli i rritur i shfrytëzimit të energjisë
 • servismi i shpejt dhe praktik i kaldajave
 • izolim i shkëlqyeshëm i derës, kapakut të ndërruesit të nxehtësisë brenda kaldajës dhe pjesës ujore të kaldajës
 • pastrim shumë i thjeshtë i të gjithë ndërruesëve të nxehtësisë brenda kaldajës, me një lëvizje dore
 • përmasat e mëdha të tankut për hi
 • tank i madh për pelet me mundësi montimi të tankut shtesë për pelet
 • ndezës cilësor me djegije të mirë
 • pastrimi automatik i ndezësit (vetëm tek modelet të series AC)
 • ngjyra finale elegante dhe kualitative
 • bravë montuese e derës së kaldajës
 • ngrohësi montues për ndezjen e peletit
 • spiralë masive dhe e sigurtë për futjen e peletit
 • WIFI kontektimi për kontrollim nga distanca (opcioni i montimit)
 • tanku shtesë për pelet Big Tank, kapaciteti 225kg (opcioni i montimit)

Kualitet i besueshëm i kaldajave

Our boilers are made of high quality materials and are an efficient, economical, environmentally friendly, and comfortable way of heating your living or business space.

Kaldajat tona janë të punuara prej materialit shumë cilësor dhe paraqesin mënyrën efikase, ekonomike dhe ekologjike të ngohjes së ambientit tuaj banesor dhe biznesor.

Në Kepo kaldajat montohet teneqja kaldajike me trashësi prej 3mm deri në 5mm, në kualitetin P265GH. Pjesët e kaldajës që i ekspozohen temperaturave të larta janë me trashësi prej 5mm.

Ndërruesit e nxehtësisë janë gypa kaldajik pa tegel të kualitetit P265GH, e për izolim përbrenda kaldajës përdoren vermikulit-ët me trashësi prej 40mm deri në 50mm. Leshguri i presuar me trashëri 20 deri në 60mm përdoret për izolim të jashtëm të kaldajës. Për pastrimin e ndërruesit të nxehtësisë montohen spiralet prej kromi me trashësi 3mm.

Në bazë të këtyre elementeve dhe duke i falenderuar zgjidhjeve të shkëlqyeshme konstruktive të kaldajës, kemi fituar CE certifikatën e cila dëshmon harmonizimin e prodhimeve tona me normat evropiane dhe mundëson prezencën e prodhimeve tona, si të tregun vendor ashtu edhe atë evropian.

Nivel i lartë i efikasitetit energjetik

Kepo kaldajat karakterizohen me nivel të lartë të shfrytëzimit të energjisë deri në 91%. Për këto rezultate meritore janë solucionet konstruktive të kaldajës, djegija e mirë dhe izolimi i përsosur.

Varësisht nga parametrat e caktuar, Kepo kaldajat punojnë plotësisht në mënyrë automatike, që do të thotë se mund ta programoni regjimin e funksionimit shtatëditorë të punës së tij: kur të ndizet dhe kur të fiket dhe çfarë temperature të mbajë në kohën e caktuar.

Përveç pajisjeve automatike të montuara në kaldajë, mund ta montoni edhe termometrin e dhomës i cili edhe më shumë ua shton komoditetin në shfrytëzim dhe kursen shpenzimin e peletit.

Teknologji moderne e prodhimit

I përcjellim trendet më moderne botërore dhe përpiqemi t’i aplikojmë pandërprerë inovacionet në lëminë e ngrohjes duke ngritur nivelin e kualitetit të prodhimeve tona. Dëshirojmë që blerësve tanë t’i ofrojmë produkët modern që i plotëson nevojat e trye për ngrohje, me standard maksimal dhe shpenzim racional të burimit energjetik.

Pajisjet për prodhimin e Kepo kaldajave janë më moderne në botën e industrisë metalurgjike – prej CNC makinave për prerjen dhe ngjitjen e teneqës, deri tek aparatat më modern për saldim.

Përpos CE certifikatës që dëshmonë cilësinë e prodhimit, në prodhim është implementuar standardi ISO 9001, me të cilën është kompletuar tërësisht procesi i prodhimit.

Kepo kaldajat janë plotësisht prodhim vendorë, derisa komponentet përcjellëse elektronike janë të importuara nga Italija, Zvicra dhe Britania e Madhe.

WIFI pajisja dhe funksioni

WIFI moduli shërben për komunikim pa tel mes përdoruesit dhe kaldajës, përmes android aplikacionit dhe WIFI konektimit. Nevojitet vetëm që përdoruesi në banesën e tij të ketë WIFI ruterin dhe të shfrytëzojë njërin nga android telefon mobil.

Konektimi i modulit është shumë i thjeshtë dhe lidhet direkt në elektronikën e kaldajës. Instruksionet për instalim dhe konektim të WIFI ruterit të përdoruesit me modemin për komunikim pa tel gjendet në Udhëzim për përdorim dhe shfrytëzim të cilin blerësi e merr së bashku me pajisjen.

Pasi të jeni lidhur me modulin në kaldajë, nevojitet, nga Google Play Store, në telefonin mobil të “shkarkohet” aplikacioni “KEPO”. Pas hyrjes në aplikacion, pasi të keni instaluar në telefon, regjistrohen të dhënat USER NAME dhe PASWORD, që gjenden në udhëzimin për përdorim të WIFI modulit.

Përmes këtij aplikacioni përdoruesi ka mundësinë e dirixhimit të funksioneve pasuese të kaldajës:

 • ndezja dhe fikja e kaldajës
 • rregullimi i fuqisë së punës të kaldajës 1-5
 • kontrollimi i të gjithë alarmeve potencial në kaldajë
 • kontrollimi i gjendjes momentale të kaldajës, respektivisht, regjimit të punës në të cilin momentalisht gjendet (ON/OFF, temperatura momentale e ujit, Cleaning final)

Për të gjitha informatat shtesë mbi produktin mund të drejtoheni servisit teknik të kompanisë KEPO d.o.o.

Tanku shtesë për pelet Big Tank

Si zgjidhje, ofrojmë montimin e tankut shtesë për pelet me kapacitet të madh prej (225kg). Veçori e këtij tanku është shfrytëzimi maksimal i kapaciteti të tij, që, së bashku me tankun integral në secilin prej modeleve tona, jep një autonomi të madhe gjatë punës. Montimi është i mundur në të gjitha modelet e Kepo kaldajave me pelet.

Jetëgjatësia e kaldajës dhe pajisjeve

Me blerjen dhe montimin e Kepo kaldajave e zgjidhni çështjen e ngrohjes për një kohë të gjatë. Pasi që kaldajat me pelet në tregun tonë janë prodhim relativisht i ri, akoma nuk kemi të dhëna nga tereni mbi jetëgjatësinë e trye. Por prapë, ka shpresa se do të kenë periodë më të gjatë të qëndrueshmërisë sesa kaldaja klasike me karburant të ngurtë.

Nëse jetëgjatësia mesatare e kaldajës klasike me karburant të ngurtë (me trashësi të fletës metalike 4mm, me djegie të pakontrolluar dhe me shumë kondenzim të acideve që shkaktohen nga druri i lagur dhe thëngjilli) rreth 10 vjet, pritet që kaldaja me fletë metalike prej 5mm dhe me djegie të kontrolluar, me pelet që ka lagështi 7%, do ta ketë afatin e qëndrueshmërisë shumë më të gjatë.

Me montimin e valvulës sigures me termorregullator dukshëm rritet kohëzgjatja punuese, Roli i saj është që kondenzimin ta sjell në minimum, me ndihmën e të cilës neutralizohet çdo mundësi për shkatërrim të hershëm të mbëshjtellësit metalik të kaldajës.

Valvula siguresë njëherazi është edhe kusht për garanci 5 vjet në pjesët ujëore të kaldajës, derisa garancia për pjesët elektrike është 2vjet.

Servisimi i garantuar

Servisimin e kaldajës e bënë ekskluzivisht serviseri i autorizuar i Kepo, për të qenë garancija ne produkët valid. Shërbimi i servisimit të parë është i llogaritur në çmimin e kaldajës, ndërsa servisimet pasuese i paguan blersi.

Servisimi i parë nënkupton:

 • kontrollimi se a është kaldaja e lidhur drejt dhe se a i plotëson të gjitha kushtet për funksionim të mirë
 • montimi dhe startimi i kaldajës në funksion
 • trajnimi i përdoruesit për manipulim dhe mirëmbajtje të mirë

E dëshirueshme është që servisimi gjeneral të bëhet një herë një vit, për t’u siguruar shfrytëzimi maksimal i energjisë dhe të sigurohet funksionimi i mirë i sistemit. Në këtë mënyrë e siguroni funksionimin e mire të kaldajsë për sezonën tjetër.

Është e domosdoshme që servisimin e parë gjeneral të bëj mekaniku që është i autorizuar nga firma Kapo. Serviseri do t’ju mësojë se si bëhet servisimi gjeneral, në këtë mënyrë ju mund ta bëni ma vonë edhe vet, nëse keni kushte për të. Në rast se nuk e dëshironi këtë obligim, çdo vit serviserët e firmës Kapo e kryejnë shërbimin e servisimit gjeneral të kaldajave në periodën qershor – gusht.

Përse duhet të përcaktoheni në ngrohje me pelet?

Kaldajat me pelet janë e ardhmja jonë sa i përketë ngrohjes, sidomos kur druri shfrytëzohet si lëndë e parë në formë të karburantit që është më i përhapuri në regjonin tone. Me përpunimin e drurit fitohet peleti, e që është për ambientin e njeriut i padëmshëm, material i shtypur djegës në formë cilindrike me perimetër 6mm.

Kaldaja me pelet ju ofron komoditet shumë më të madh gjatë ngrohjes, në krahasim me kaldajat klasike me karburant të ngurtë:

 • nuk keni nevojë të tuboni dru për gjithë sezonën e ngrohjes, por e bleni sipas nevojës në cilëndo sezonë
 • sasi minimale e hirit. Në shpenzimin e 3 ton pelet të kualitetit A1, ju mbeten 30kg hi, që është pakrahasueshëm më pak dhe me vet faktin më i lehtë për pastrim dhe hudhje
 • hapësirë shumë me e vogël e domosdoshme për deponim – por nëse dëshironi të bleni rezerva të peletit për sezonën e ngrohjes, do t’ju nevojiten vetëm 3.6m² hapësirë për 3 ton pelet
 • të njëjtat shpenzime në shfrytëzim – çmimi fillestar i kaldajës me pelet është më i lartë në krahasim me kaldajën me karburant të ngurtë, por me këtë dallim në çmim bleni komoditet të pakrahasueshëm më të madh
 • keni më shumë kohë të lirë – me mbushje të lehtë të kaldajës dhe me programim dhe mirëmbajtje të lehtë, do të keni jashtëzakonisht më pak angazhime rreth ngrohjes

Çka nevojitet krejt për të pasur mundësinë të ngroheni me pelet?

Për të rrumbullakuar investimin, ju nevojiten radiatorët, valvulat e radiatorëve dhe gypi distributor(shpërndarës).
Pas kësaj mund të kënaqeni në këtë mënyrë të ngrohjes.

Lexoni Pyetjet më të shpeshta të pyetura për temën e kaldajave dhe ngrohjes me pelet, si dhe cilat janë Kushtet e domosdoshme për instalimin të kaldajës me pelet.

Distributorët

Aleksandrovac - Stor Gas - Gornje Rataje, 37236 Aleksandrovac, Tel: 037 763 525, 063 379 794

Apatin - SZR Petrović Plus - Srpskih vladara 54, 25260 Apatin, Tel: 025 773 191, 025 781 309

Aranđelovac - Zvezda d.o.o. - Kralja Petra I bb, 34300 Aranđelovac, Tel: 034 723 199

Bajina Bašta - Lug - Kneza Milana Obrenovića 39, 31250 Bajina Bašta, Tel: 031 862 110

Beograd - Interm - Smederevski put 21a, 11050 Beograd, Tel: 011 347 42 62, 069 859 03 01

Beograd - Central H - General Ždanova 2a, Voždovac, 11223 Beli Potok, Tel: 011 630 13 74

Beograd - Sam G - Vojvođanska 407f, Ledine, 11271 Surčin, Tel: 060 319 92 99

Beograd - Gamex profi term d.o.o. - Braće Mitrovića 7a, Železnik, Tel: 011 4208 238, 063 231 681

Beograd - Vodoterm - Zrenjaninski put 55, 11000 Beograd, Tel: 011 3319 336

Čačak - Trougao - Čačanski partizanski odred bb, 32000 Čačak, Tel: 032 375 188, 032 373 204

Ćuprija - M&2G - Stanoja Tomića 20, 35230 Ćuprija, Tel: 063 7609 637, 064 3093 200

Ivanjica - Central H - Šume bb - Senjak, 32250 Ivanjica, Tel: 032 642 222

Kikinda - M.Z. Novaković - Nemanjina 30, 23300 Kikinda, Tel: 063 398 180

Kladovo - Termaš MKS - Ribarska 26, 19320 Kladovo, Tel: 069 2011 001, 2011 003

Kosjerić - Kepo - Tulimira Divca 11, 31260 Kosjerić, 031 783 927

Kragujevac - Ekoterm 2001 - Vojvode Putnika 50, 34000 Kragujevac, Tel: 062 9655 164

Kraljevo - Grej stan doo - Beogradska 57, 36000 Kraljevo, Tel: 036 5335 999

Kruševac - Milošević d.o.o. - Železnička 46, 37000 Kruševac, Tel: 037 442 775

Lazarevac - Deki Term d.o.o. - Đorđa Kovačevića 34A, 11550 Lazarevac, Tel: 069 724 056

Leskovac - IND grejanje - Rade Žunića bb (Bojnički put), 16000 Leskovac, Tel: 016 234 360

Loznica - Hidromontaža - Karađorđeva 5, 15300 Loznica, Tel: 015 891 659, 069 8432 750

Majdanpek - Central H - Čekić bb, Debeli lug, 19250 Majdanpek, Tel: 030 570 930

Mladenovac - Cipi Mont - Kralja Petra Prvog 287, 11400 Mladenovac, Tel: 011 8237 684, 065 8237 684

Negotin - Ivaterm - Koste Todorovića bb, 19300 Negotin, Tel: 062 618 570

Niš - Central H - Highway E-75 exit, Niš South, 18000 Niš, Tel: 018 455 0860

Niš - Keeptank LLC - Obilićev venac 39A, 18000 Niš, Tel: 018 451 6666, 063 637 095

Novi Pazar - Termo dom SZTR - 37. Sandžačke divizije bb, 36300 Novi Pazar, Tel: 020 311 732, 066 677 6779

Novi Sad - AS Instalacije - Meše Selimovića 24, 21131 Petrovaradin, tel: 021 643 54 71, 063 802 66 04

Novi Sad - Central H - Koviljska 5, 21000 Novi Sad, tel: 021 2322 102

Obrenovac - Salkom - Dr Arčibalda Rajsa 7a, 11500 Obrenovac, Tel: 011 8724 584

Pančevo - Termogas VM - Knićaninova 101, 26000 Pančevo, Tel: 013 353 792

Paraćin - DENI K.O.M. - Vojvode Mišića 29, 35250 Paraćin, 060 3093 544

Petrovac na Mlavi - V&S - Petra Dobrnjca 105, 12300 Petrovac na Mlavi, 012 326 983, 063 8244 052

Pirot - Isomont - Nikole Pašića 172, 18300 Pirot, Tel: 063 492 896

Požarevac - A & M Centralno grejanje - 27. aprila 33, 12000 Požarevac, Tel: 012 7211 211

Požega - Čikarić - Knjaza Miloša 62, 31210 Požega, tel: 031 812 882

Priboj - Energoterm - 29. oktobra bb, 31330 Priboj, Tel: 033 455 966

Prijepolje - Mušović d.o.o. - Bjelopoljski put bb, 31300 Prijepolje, Tel: 065 6548 466

Prokuplje - IND grejanje - 9. oktobar 33, 18400 Prokuplje, Tel: 027 326 661, 064 642 6651

Rabrovo - A & M Centralno grejanje - Vidovdanska 49, 12254 Rabrovo, Tel: 012 885 618

Smederevo - Duki Shop Kom - Crvene armije 52, 13000 Smederevo, Tel: 026 611 664

Sremska Mitrovica - Termolink - Miloša Obilića 21, 22000 Sremska Mitrovica, Tel: 022 6175 23

Subotica - Karika promet - Marije Bursać 1, 24000 Subotica, Tel: 024 527 928, 024 551 240

Svilajnac - Neša Komerc doo - Stevana Sinđelića 309, 35210 Svilajnac, Tel: 035 8814 077, 063 1027 319

Šabac - Monter - Pop Lukina 41, 15000 Šabac, Tel: 064 8286 665

Šabac - Intehnik - Kralja Milutina bb, 15000 Šabac, Tel: 015 7334 263

Šid - Fiting Šid - Gibarački put BB, 22240 Šid, Tel: 022 716 965

Trstenik - Tehnosistem M - Cara Dušana 103, 37240 Trstenik, Tel: 062 443 823, 063 8322 551

Ub - Mirić Term - Braće Marčetić 17, 14210 Ub, Tel: 014 410 500

Užice - ZC Andrić - Nikole Pašića 50, 31000 Užice, Tel: 031 510 277

Užice - Fluid - Užičke republike 42, 31000 Užice, Tel: 031 525 434

Valjevo - Tehnojugel - Hajduk Veljkova 34, 14000 Valjevo, tel: 014 220 373

Varvarin - Standard - Jove Kursule 53, 37260 Varvarin, Tel: 037 788 333

Veliko Gradište - A & M Centralno grejanje - Voje Bogdanovića 31, 12220 Veliko Gradište, Tel: 012 661 464

Vrbas - STZR Akvatika - D. Bojovića 184, 21460 Vrbas, Tel: 021 703 404, 065 808 6268

Zaječar - Central H - Hajduk Veljkova bb, 19000 Zaječar, Tel: 019 429 539

Zlatibor - Aqua-Life Plus - Đurkovac bb, 31315 Zlatibor, Tel: 031 513 444

Zrenjanin - Bel - Miletićeva 68, 23000 Zrenjanin, Tel: 023 542 828

Crna Gora – Bijelo Polje - Mikromont - Kruševo bb, 84000 Bijelo Polje, Tel: +382(0)50 488 533

Croatia – Zagreb - Fero Term - Donji Stupnik, Ul.Gospodarska 17, +385(0)1 6651 666

Macedonia – Skopje - Joki dooel - Ulica 36 br.2a, Naselje Ilinden, Skoplje, Tel: +389 22550 118, 22581 800

Romania – Odorheiu Secuiesc - Melinda Impex Instal S.A. - Str. Beclean 314, 535600 Odorheiu Secuiesc, Tel: +40 266 207400

Bulgaria – Razgrad - Termogroup - Peristar Business Zone, 7200 Razgrad, Tel: +359(0)89 206 2588

Belgium – Trois-Ponts - Calorconcept Ligne Anne - Mont de Fosse 32 B, 4980 Trois-Ponts, Tel: +32(0)498 820 917

Netherlands – Rijssen - Hewa Solutions - Kryptonstraat 39B 04 Rijssen, Tel: (+31) 085 060 8876

Letonija – Riga - Santehnika - Bauskas iela 3, Rīga, Tel: +371 6760 0860